REGULAMIN

REGULAMIN TANGO BAROCCO 2021

 1. Organizatorzy TANGO BAROCCO zapraszają do udziału w wydarzeniu wszystkich pasjonatów tanga, świadomie decydujących się na wspólne spędzenie czasu, z zachowaniem obowiązujących środków higieny i ostrożności.
 2. Każdy z Uczestników otrzyma przy wejściu do podpisania niniejszy Regulamin oraz Kartę Informacyjną do wypełnienia. Zebrane dane będą przechowywane zgodnie z przepisami RODO.
 3. Każdemu z Uczestników zostanie zmierzona temperatura na Recepcji.
 4. Każdy z Uczestników powinien posiadać własną maseczkę i używać jej w miejscach publicznych. 
 5. Wejście osób postronnych, niezarejestrowanych jest niemożliwe.
 6. W przypadku stwierdzenia oznak choroby Uczestnik powinien opuścić TANGO BAROCCO i zgłosić fakt Organizatorom.
 7. Organizatorzy zapewniają w wyznaczonych miejscach środki dezynfekujące, z których należy często korzystać oraz dbać o higienę osobistą.
 8. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do poproszenia Uczestnika o opuszczenie TANGO BAROCCO w wyjątkowych i jednoznacznych sytuacjach.
 9. Organizatorzy zapewniają zachowanie przepisów dotyczących limitu Uczestników w użytkowanej przestrzeni zamkowej, która łącznie nie przekroczy 1 os. na 10m2. (przepisy aktualne na czerwiec 2020).
 10. Do dnia 10.01.2021 godz. 15:00 możliwa jest rezygnacja z udziału w Festiwalu bez podawania przyczyny. Rezygnujący otrzyma zwrot 100% wpłaty.
  Po tym okresie możliwe będzie przepisanie uczestnictwa na inne osoby chcące wziąć udział w wydarzeniu, a każdy z ewentualnych przypadków rezygnacji będzie rozpatrywany indywidualnie. 

 

TANGO BAROCCO REGULATIONS 2021

 
1. Organizers invite all tango enthusiasts who consciously decide to spend time together to participate in the event, with the applicable hygiene measures and precautions.
2. At the entrance each Participant will receive these Regulations and an Information Card to be completed. The collected data will be stored in accordance with the provisions of the RODO.
3. Each of the Participants will be measured the temperature at the Reception.
4. Each Participant should have their own mask and use it in public places.
5. The entry of unauthorized persons not registered to the Tango Barocco is impossible this year.
6. If there are any signs of illness, the Participant should leave Tango Barocco and report the fact to the Organizers.
7. The organizers provide disinfectants in designated areas, which should be used frequently and take care of personal hygiene.
8. The organizers reserve the right to ask the Participant to leave Tango Barocco in exceptional and explicit situations.
9. The organizers ensure that the provisions regarding the limit of Participants in the used castle space are observed during the Tango Barocco, which in total will not exceed 1 person. on 10m2. (current regulations for June 2020).
10. Until 10.01.2021 at 15:00 it is possible to resign from participation in the Festival without giving a reason. Opt-outs will receive a 100% refund.
After this period, it will be possible to transfer participation to other people willing to participate in the event, and each of the possible cancellations will be considered individually.
Przewiń do góry