REGULAMIN


Drodzy Uczestnicy Tango Barocco 2020! Mając na uwadze obowiązującą na dziś sytuację (stan na czerwiec) przygotowaliśmy Regulamin Festiwalu, którego przestrzeganie jest obligatoryjne. Pozwoli to nam w pełni cieszyć się legalnym festiwalem oraz zapewni niezbędne środki ochronne dla nas wszystkich.


REGULAMIN TANGO BAROCCO 2020

 1. Organizatorzy Festiwalu zapraszają do udziału w wydarzeniu wszystkich pasjonatów tanga, świadomie decydujących się na wspólne spędzenie czasu,
  z zachowaniem obowiązujących środków higieny i ostrożności.
 2. Każdy z Uczestników otrzyma przy wejściu do podpisania niniejszy Regulamin oraz Kartę Informacyjną do wypełnienia. Zebrane dane będą przechowywane zgodnie z przepisami RODO.
 3. Każdemu z Uczestników zostanie zmierzona temperatura na Recepcji Festiwalu.
 4. Każdy z Uczestników powinien posiadać własną maseczkę i używać jej w miejscach publicznych. 
 5. Wejście osób postronnych, niezarejestrowanych na Festiwal jest w tym roku niemożliwe.
 6. W przypadku stwierdzenia oznak choroby Uczestnik powinien opuścić Festiwal i zgłosić fakt Organizatorom.
 7. Organizatorzy zapewniają w wyznaczonych miejscach środki dezynfekujące, z których należy często korzystać oraz dbać o higienę osobistą.
 8. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do poproszenia Uczestnika o opuszczenie Festiwalu w wyjątkowych i jednoznacznych sytuacjach.
 9. Organizatorzy zapewniają zachowanie przepisów dotyczących limitu Uczestników w użytkowanej przestrzeni pałacowej podczas Festiwalu, która łącznie nie przekroczy 1 os. na 10m2. (przepisy aktualne na czerwiec 2020).
 10. Do dnia 12.07.2020 godz. 15:00 możliwa jest rezygnacja z udziału w Festiwalu bez podawania przyczyny. Rezygnujący otrzyma zwrot 100% wpłaty.
  Po tym okresie każdy z ewentualnych przypadków rezygnacji będzie rozpatrywany indywidualnie. 


TANGO BAROCCO REGULATIONS 2020


1. Festival organizers invite all tango enthusiasts who consciously decide to spend time together to participate in the event, with the applicable hygiene measures and precautions.
2. At the entrance each Participant will receive these Regulations and an Information Card to be completed. The collected data will be stored in accordance with the provisions of the RODO.
3. Each of the Participants will be measured the temperature at the Festival Reception.
4. Each Participant should have their own mask and use it in public places.
5. The entry of unauthorized persons not registered to the Festival is impossible this year.
6. If there are any signs of illness, the Participant should leave the Festival and report the fact to the Organizers.
7. The organizers provide disinfectants in designated areas, which should be used frequently and take care of personal hygiene.
8. The organizers reserve the right to ask the Participant to leave the Festival in exceptional and explicit situations.
9. The organizers ensure that the provisions regarding the limit of Participants in the used palace space are observed during the Festival, which in total will not exceed 1 person. on 10m2. (current regulations for June 2020).
10. Until 12.07.2020 at 15:00 it is possible to resign from participation in the Festival without giving a reason. Opt-outs will receive a 100% refund.
After this period, each of the possible cancellations will be considered individually.
Przewiń do góry